หน้าที่ จป หัวหน้างานมีหน้าที่อะไรบ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

จป หัวหน้างานจริงแล้วก็คือหัวหน้างานทั่วๆไปซึ่งกฎหมายความปลอดภัยกำหนดให้หัวหน้างานนั้นจะต้องคอยกำกับดูแลลูกน้องในด้านความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและควบคุมให้พนักงานในสังกัดทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาการทำงานวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ จป หัวหน้างานว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย หลังจากผ่านการ อบรม จป หัวหน้างาน (๑) กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน (๕) กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ (๖) รายงานการประสบอันตราย… Read more