หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ตามกฎหมายเรียนอะไรบ้าง

หัวข้อการอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ตามที่กำหมายกำหนด ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กอปรกับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศทุก 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนครบกำหนด 5 ปี เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน… Read more

เช็คเบอร์มือถือตัวเองเครือข่าย AIS

ปกติแล้วการเช็คเบอร์มือถือตัวเองที่ง่ายที่สุดคือการโทรเข้าเบอร์อื่น แล้วเช็คดูจากเครื่องเบอร์นั้นก็จะรู้เบอร์ของเราทันที แต่ทว่าหากเบอร์ที่เราใช้ไม่มีเงิน หรือซื้อซิมมาเฉพาะเล่นเน็ตอย่างเดียว ก็จะทำให้เราโทรออกไม่ได้ ดังนั้นทุกเครือข่ายจึงมีรหัส USSD ไว้สำหรับเช็คเบอร์ตัวเอง ซึ่งกดโทรออกได้ฟรีทั้ง เช็คเบอร์ ais , Truemove H, dtac, TOT, my by CAT และ Penguin Sim โดยแต่ละเครือข่ายจะมีวิธีการอะไรบ้างมาดูกันครับ   เช็คเบอร์มือถือตัวเองซิม AIS กด *545# แล้วโทรออก (นอกจากบอกเบอร์เราคือเบอร์อะไรแล้ว ยังบอกว่าเป็นลูกค้าระดับไหนของ AIS ด้วยครับ) เช็คเบอร์มือถือตัวเองซิม Truemove… Read more

5ส เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมวิธีการปฏิบัติ 5S

5ส คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บอุปกรณ์สิ่งของรอบตัวหรือบริเวณที่ทำงานของเราให้สามารถหยิบจับและใช้งานได้สะดวกง่ายต่อการปฏิบัติงานซึ่งหลัก 5ส นั้นมีมานานมากแล้วและเริ่มเป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในการนำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต และ หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่คนทั่วไปที่ได้หยิบ 5ส ได้ประยุกต์ใช้งานในบ้าน โรงงาน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ต่างๆ เป็นต้น ประโยชน์ของการทำ 5ส กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ และการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน บ้านที่อยู่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี ทำให้ทุกคนมีความสุขที่อยู่ในสถานที่นั้น เพราะมองไปทางไหนก็สะอาด สิ่งของต่างๆเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และที่สำคัญไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุจากสถานที่นั้น… Read more

หน้าที่ จป หัวหน้างานมีหน้าที่อะไรบ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

จป หัวหน้างานจริงแล้วก็คือหัวหน้างานทั่วๆไปซึ่งกฎหมายความปลอดภัยกำหนดให้หัวหน้างานนั้นจะต้องคอยกำกับดูแลลูกน้องในด้านความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและควบคุมให้พนักงานในสังกัดทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาการทำงานวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ จป หัวหน้างานว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย หลังจากผ่านการ อบรม จป หัวหน้างาน (๑) กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน (๕) กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ (๖) รายงานการประสบอันตราย… Read more
การยศาสตร์

อันตรายจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมด้านการยศาสตร์

อันตรายจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมด้านการยศาสตร์ อันตรายต่อเอ็น และกล้ามเนื้อ อันตรายต่อข้อต่างๆ อันตรายต่อเส้นประสาท อันตรายต่อเส้นเลือด ลักษณะท่าทางการทำงาน มือและข้อมือ ท่าทางที่เหมาะสม วางมือในแนวราบเป็นเส้นตรง ท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยง 1) การงอนิ้วมือและนิ้วย้อนกลับมาด้านหลังของมือ 2) การงอมือและนิ้วห้อยลงด้านหน้า 3) การหักข้อมือให้เบี่ยงออกไปทางด้านหัวแม่มือ 4) การหักข้อมือให้เบี่ยงออกไปทางด้านนิ้วก้อย 5) การหมุนมือและแขนแบบหมุนออกทางด้านนิ้วก้อย 6) การหมุนมือและแขนแบบหมุนเข้าทางด้านนิ้วก้อย 2. แขนและไหล่ ท่าทางที่เหมาะสม ช่วงหัวไหล่และท่อนแขนในขณะทำงานควรจะระนาบและตั้งฉากกับลำตัว ท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยง 1) มือ แขน หรือไหล่เหยียดตรงออกไปด้านหน้าของลำตัว 2) แขน หรือไหล่เคลื่อนที่ไปทางด้านหลังของลำตัว… Read more
เข็มขัดพยุงหลัง

การใช้เข็มขัดพยุงหลังในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

เข็มขัดพยุงหลังตัวป้องกันการปวดหลังสำหรับยกของหนัก ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก คือ กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ (๑) เด็กหญิง (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม (๒) เด็กชาย (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง… Read more